Lantmännens Adferdskodeks

 

Vi tar ansvar fra jord til bord!

Lantmännens adferdskodeks sammenfatter våre overordnede retningslinjer for en ansvarsfull handlemåte, utformet i overensstemmelse med FNs Global Compact-prinsipper.

Vi følger alltid lovpålagte krav og regelverk som finnes i de landene hvor vi har virksomhet. Vi er også oppmerksomme på at oppfølging av lover og regler i visse land kan ligge på etterskudd og anstrenger oss derfor for å utarbeide egne retningslinjer som støtter virksomheten vår.

Adferdskodeksen gjelder i sin helhet for styremedlemmer og alle medarbeidere i Lantmännen-konsernet. Den gjelder også i anvendbare deler for våre leverandører, forhandlere og andre forretningspartnere.

Koden består av en rekke prinsipper og retningslinjer innen fem ulike områder; produkter, miljø, forretningsetikk, omverden samt arbeidsmiljø og sosiale vilkår. Adferdkodeksen skal fungere som en veiviser for Lantmännens medarbeidere i det daglige arbeidet.

Det er viktig for Lantmännen at de krav som stilles for en holdbar utvikling etterfølges i hele produksjonskjeden, fra leverandør og hele veien ut til konsument. Lantmännens adferdskodeks er et viktig verktøy for å tydeliggjøre disse kravene ovenfor leverandører.

Lantmännen forbeholder seg retten til å foreta uannonserte besøk hos fabrikker/leverandører som produserer våre produkter. Vi forbeholder oss også retten til å la en uavhengig tredjepart foreta inspeksjoner for å forsikre oss om etterlevelsen av vår adferdskodeks. Hvis en leverandør avviker fra vilkårene i adferdskodeksen, kan vi komme til å avslutte dette forretningsmessige samarbeidet dersom det ikke skjer forbedringer innenfor en avtalt periode.


 

Eksempler på krav til leverandører

Miljø
Leverandører skal aktivt arbeide med å effektivisere ressursbruk og redusere utslipp til luft, jord og vann. Vi etterstreber kontinuerlig forbedring av kunnskap og kontroll over vår miljøpåvirkning.
 
Arbeidsmiljø og sosiale vilkår
Våre forretninger skal støtte og respektere internasjonalt erklærte menneskerettigheter.  Vi arbeider aktivt for at våre medarbeidere skal behandles rettferdig, likestilt og med respekt. Vi forventer at våre leverandører handler på samme måte ovenfor sine medarbeidere.

Forretningsetikk
Vår handlemåte vil i alle situasjoner, uansett land eller marked, være kjennetegnet av ansvar, respekt for kunder, forretningspartnere og de lokalsamfunnene ve er virksomme i. Ingen form for korrupsjon, bestikkelser eller hvitvasking av penger er tillatt. Vi tar avstand fra all ulovlig konkurransebegrensning.


Les mer om Lantmännens adferdskodeks her.